واحد مدیریت پروژه

این واحد با استفاده از مدیران پروژه مجرب و کارآمد مدیریت پروژه¬های تامین کالا، انتقال تکنولوژی، پروژه های اجرائی (اعم از PCT,EPC و....) مدیریت پیمان(MC) ،تامین اعتبار، نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه¬ها، مدیریت ادعاها ، کنترل موجودی،کنترل بودجه و هزینه پروژه¬های در دست اجرا ، برنامه ریزی وکنترل زمان¬بندی پروژه بر طبق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و نرم افزارهای PRIMAVERA , MS. PROJECT و با نگرش سیستم یکپارچه مدیریت ،را انجام وظیفه می کند.


شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی،کنترل تولید و پروژه ها در خصوص ساخت سازه های فلزی و
تجهیزات مکانیکی پروژه های صنعتی

1 - دریافت قراردادهای منعقده از واحد امور قراردادها و مطالعه دقیق قرارداد و تهیه خلاصه قراداد ( شناسنامه پروژه )
2 - معرفی مدیر پروژه با هماهنگی مدیر عامل
3 - شرکت در جلسه KOM جهت هماهنگی چهارچوب همکاری با کارفرماها
4 - تهیه برنامه زمانبندی با رعایت محدویتهای کارفرما و شرکت سازنده و پیگیری بابت تاییدیه از کارفرما
5 - ابلاغ نقشه های مهندسی تایید شده به واحد فنی مهندسی جهت تهیه شاپ ( توسط مدیر پروژه )
6 - ابلاغ مشخصات فنی قرارداد به واحدهای فنی مهندسی،کنترل کیفیت،رنگ،تولید،ارسال و نصب جهت مطالعه و تهیه
دستورالعملهای مرتبط
7 - تهیه برنامه های استراتژیک کارخانه مانند MASTER PLAN
8 - تهیه برنامه های ماهیانه،هفتگی و کنترل تولید
9 - تهیه عملکرد سالیانه ، ماهیانه،هفتگی
10 - تهیه ابزرهای کنترلی پروژه ها از قبیل S-CURVE
11 - تهیه آخرین وضعیت پروژه ها و بروز رسانی آن جهت استفاده همه مدیران و کارشناسان
12 - تهیه و معرفی ارکان پروژه اعم از ساخت و نصب( چارت سازمانی پروژه ) به کارفرما ( در صورت لزوم قرارداد )
13 - پیگیری تهیه برآورد اولیه آهن آلات بر مبنای نقشه های مهندسی از واحد فنی مهندسی و ارسال برای خریدار
یا کارفرما و پیگیری تامین آن ( پیگیری از مدیر پروژه مربوطه )
14 - پیگیری تهیه برآورد رنگ مورد نیاز بر مبنای نقشه های مهندسی از واحد فنی مهندسی و دستور خرید آن( پیگیری
از مدیر پروژه مربوطه )
15 - پیگیری تهیه برآورد پیچ و مهره های مورد نیاز از واحد فنی مهندسی و ارسال برای خریدار یا کارفرما ( پیگیری
از مدیر پروژه مربوطه )
16 پیگیری تهیه نقشه های کارگاهی به تفکیک از واحد فنی مهندسی و ارسال برای خریدار یا کارفرما و پیگیری دریافت
تاییدیه ( پیگیری از مدیر پروژه مربوطه )
17 - پیگیری ( پیگیری از مدیر پروژه مربوطه )  بابت رفع اشکالات مدل و تاییدیه نقشه های شاپ شده
18 -راه اندازی واحد برنامه ریزی کنترل موجودی جهت داشتن سیستم یکپارچه متریال و پیگیری کسری آن از انبار ،مدیران
پروژه و کارفرما و بروز رسانی آن
19 - پیگیری دریافت برآورد نهایی آهن آلات از واحد مهندسی تولید پس از اتمام تهیه نقشه های کارگاهی و کاتینگ و اعلام
به کارفرما
19 -ارسال دستور کار ساخت فازهای اسکلت فلزی به کارگاههای تولید بعد از چک متریال
14 -پیگیری تهیه صورتجلسه آهن آلات ورودی با کمک واحدهای انبار و کنترل کیفی و ارسال برای خریدار یا کارفرما
15 - اعلام اولویتهای ساخت و بسته بندی و ارسال قطعات به واحدهای ذیربط سازمان
16 - پیگیری موارد مربوط به دریافت رویژنهای ابلاغی کارفرما از واحدهای مهندسی ، کنترل کیفی و تولید ( هماهنگ کننده )
17 - نظارت بر انجام مکاتبات و صورتجلسات مربوط به ابلاغ رویژنها با کارفرما ( انجام توسط مدیر پروژه )
18 - بررسی و پیگیری برای موضوع عودت پرت به خریدار یا کارفرما –بعد از بالانس متریا ل-از جمله لبه ورق ، پرتهای
شکل بری ، پرتهای ناشی از اختلاف ابعاد ورقهای ارسالی با ورقهای درخواستی بنا به اقتضای هر قرارداد و انجام مکاتبه و
صورتجلسه با کارفرما
21 - پیگیری تهیه بالانس آهن آلات در بازه های زمانی پروژه از مدیران پروژه ، مهندسی تولید و انبار ( انجام توسط کنترل
موجودی )
23 - انتخاب نصاب اسکلت فلزی و سرپرست کارگاه نصب برای پروژه
24 - پیگیری ارائه نقشه های راهنمای نصب و سایر اطلاعات فنی مورد نیاز به سرپرست کارگاه و نصاب اسکلت فلزی
25 - ایجاد ارتباط بین سرپرست کارگاه با واحدهای ذیربط در کارخانه
26 - پیگیری رویه نصب اسکلت فلزی و دریافت گزارش روزانه و ثبت در بانک اطلاعاتی پروژه ها و مراجعات دوره ای به
سایت نصب
27 - پیگیری رفع نیازهای سرپرست کارگاه و نصاب برای انجام هر چه بهتر نصب اسکلت فلزی
28 - پیگیری دریافت صورتجلسات تحویل فازهای اسکلت فلزی از سرپرست کارگاه
29 - فراهم نمودن برگزاری جلسات هفتگی کارگاهی با کارفرما برای تحقق هر چه بهتر اهداف سازمان
30 - ارسال گزارشات پیشرفت پروژه به کارفرما طبق ارتباطات تعریف شده (Communication Channel) در جلسه ابتدای پروژه (KOM) به نفرات مربوطه
31 - ایجاد سیستم وصول مطالبات و صورت وضعیت
32 - تهیه صورتحسابهای فروش و صورت وضعیتهای حمل و نصب وفق مفاد قرارداد و ارسال به کارفرما
33 - پیگیری صورتحساب و صورت وضعیتهای رسیدگی شده توسط خریدار یا کارفرما ( توسط وصول مطالبات و مدیر پروژه )
34 - رسیدگی صورت وضعیتهای پیمانکار نصب در پایان هر ماه و ارسال برای واحد امور قراردادها
35 - ایجاد ارتباط و هماهنگی و راهبری واحدهای ذیربط در کارخانه برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه و رفع مشکلات و موانع
پیش روی اجرای پروژه
36 - انجام مکاتبات متعدد و به موق ع در خصوص موارد اجرایی پروژه با خریدار یا کارفرما در حین اجرای پروژه و بنا به
اقتضای کار
37 - کلیه اطلاعات مربوط به اتفاقات در حین پروژه از قبیل نوع قطعات ساخته شده، مواد، پرداخت صورتحساب ها، ارائه
نقشه ها، پاسخ به مشکلات فنی و از این قبیل بررسی گردید و مواردی که با توجه به بندهای قرارداد پتانسیل ادعا داشتند
به همراه مدارک در دسترس، استخراج گردید. متعاقباً، مقدار اضافه کاری ماشین ها و نفرات، زمان از دست رفته، مواد
مصرف شده و غیره متناسب با شرایط روز بازار به همراه هزینه های آنها در قالب Claim Package به کارفرمای هر
پروژه ( در صورت لزوم ) ارائه گردید.
38 - پیگیری تهیه خلاصه مالی قراردادهای فروش و حمل و نصب از واحد امور قراردادها
39 - پیگیری آزادسازی تضامین قراردادهای فروش و حمل و نصب از خریدار یا کارفرما ( توسط وصول مطالبات و مدیر پروژه )

تماس با ما

آدرس :

تهران، ونک ، ملاصدرا ، خیابان خوارزمی ،بن بست فرشاد ، پلاک ۲۷ ، طبقه ۳ ، واحد ۳۰۳

تلفن :

۸۸۲۱۷۹۰۴ ۰۲۱

Loading
پیام شما ارسال نشد لطفا مجددا ارسال نمایید
پیام شما با موفقیت ارسال گردید ، با تشکر