پروژه سرب و روی مهدی آباد

کارفرما ؛ شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد وزن : حدود ۱۰۰۰ تن مدیریت ساخت و نصب بالغ بر ۴۰ تا سازه کارخانه سرب و روی مهدی اباد. دومین معدن سرب و روی جهان

پل مسیل کن-تهران

ساخت ونصب پل مسیل کن تا اتوبان همت کارفرما: جهاد توسعه زیر بنایی محل پروژه: تهران -دهکده المپیک وزن پروژه: 180 تن

مشتریان و کارفرمایان

پتروشیمی مسجد سلیمان
اروندان
پتروشیمی شازند
مفنا
خلیج فارس
پترو پارس
سازه
شرکت ملی گاز ایران